Vedtægter

Navn, hjemsted og formål.
§1
Foreningens navn er “Bakketoppen”; dens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.
Foreningens formål er at varetage grundejernes fællesinteresser. I overensstemmelse hermed har foreningen særlig til opgave:

 • at  varetage og virke for grundejernes fællesinteresser over for myndigheder,
 • at følge forarbejdet til og administrationen af lokalplaner m.v., som kan berøre grundejernes fællesinteresser,
 • at udbrede oplysninger og fremme sammenhold mellem grundejerne ved afholdelse af møder, foredrag, diskussioner og lignende,
 • at yde vejledning til foreningens medlemmer vedrørende grundejerspørgsmål,
 • at sørge for vedligeholdelse og drift af (dog ikke snerydning og lignende) af de fælles stiarealer.

Medlemmerne.
§2
Medlemmerne er de 54 huse, der er omfattet af ”Lokalplan 242 for Bakketoppen i Virum”. Hver parcel, der ikke er i kontingentrestance, har eet stemmeberettiget medlem. Kontingentets størrelse og termin(er) fastsættes af bestyrelsen og skal godkendes af generalforsamlingen.

§3
Når et medlem ophører med at være ejer af en af ovennævnte parceller, bortfalder medlemsskabet.
Et afgået medlem har intet krav på foreningen eller dens midler.

Bestyrelse  og  revision.
§4
Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer. Der vælges yderligere en 1. suppleant og en 2. suppleant. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for et år ad gangen og kan genvælges. Bestyrelsen konstituerer sig selv med minimum en formand og en kasserer. Bestyrelsens arbejde er ulønnet.
Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen og varetager dennes anliggender i overensstemmelse med vedtægterne.
Bestyrelsesmøde afholdes normalt een gang hver 3. måned eller så ofte, formanden eller 2 af de øvrige medlemmer ønsker det.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, og bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. På bestyrelsesmøderne fører formanden forsædet, og han har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.
Over bestyrelsesmøderne skrives referat.

§5
Kassereren modtager og kvitterer for alle indtægter og skal føre en nøjagtig kassebog. Kassebogen skal til ethvert tidspunkt være tilgængelig for bestyrelsen. Foreningens penge indsættes i bank, sparekasse eller i børsnoterede obligationer, sikret af staten, realkreditinstitutter eller lignende. Kassereren har fuldmagt til at afholde sædvanlige udgifter op til 3.000 kroner. Øvrige udgifter afholdes af formanden og kassereren i forening. Bestyrelsen har ret til, når forholdene kræver det, at antage fornøden juridisk assistance.
Ved køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom, som kun kan ske ifølge generalforsamlingsbeslutning, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Regnskabsåret er kalenderåret.
Regnskabet skal tilstilles medlemmerne sammen med indkaldelsen til den ordinære  generalforsamling, hvor kassereren forelægger regnskabet.
Til at revidere foreningens regnskab vælges på hvert års ordinære generalforsamling 2 revisorer, der til enhver tid har ret til at efterse og gennemgå foreningens regnskab og kassebeholdning.

Generalforsamling.
§6
Generalforsamlingen har den øverste myndighed i foreningens anliggender.
Den ordinære generalforsamling afholdes i Lyngby-Taarbæk Kommune een gang årligt i april måned, og der indkaldes mindst 14 dage forud skriftligt til medlemmerne.
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og regnskab.

§7
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 8 dages varsel af bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling kan kræves indkaldt af 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer ved skriftlig begæring til foreningens bestyrelse med angivelse af formålet med mødet. Sådan generalforsamling kan forlanges afholdt senest 14 dage efter, at begæringen er kommet bestyrelsen i hænde og skal indkaldes med mindst 8 dages varsel.

§8
Dagsorden for ordinær generalforsamling:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 4. Det reviderede regnskab fremlægges af kassereren til godkendelse.
 5. Fastsættelse af kontingent og betalingstermin.
 6. Indkomne forslag. Sådanne skal skriftligt være indsendt til bestyrelsen senest 1. marts.
 7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
 8. Valg af revisorer.
 9. Eventuelt.

§9
Generalforsamlingens afstemninger foretages normalt ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning kan forlanges af dirigenten, bestyrelsen eller 10 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.
På generalforsamlingen har enhver, der er medlem af foreningen og som ikke er i kontingentrestance, stemmeret. Der er een stemme pr parcel. Stemmeretten kan udøves personligt eller ved en skriftlig fuldmagt, når denne er afgivet til dirigenten umiddelbart efter dennes valg.
Der udarbejdes beslutningsreferat fra generalforsamlingen. Dette godkendes af dirigenten og formanden.


Ændring af vedtægter, ophævelse af foreningen, sammenslutning med anden forening.
§10
Ændring af vedtægterne, ophævelse af foreningen eller sammenslutning med en anden forening kan kun foretages af en generalforsamling, hvor mindst 1/2 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenterede, og hvoraf 2/3 stemmer for.
Har 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemt for forslaget, men er generalforsamlingen i øvrigt ikke beslutningsdygtig i henhold til 1. punktum, kan forslaget vedtages med simpelt flertal af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer på den efterfølgende generalforsamling. Denne kan være ekstraordinær eller ordinær.

§11
Forinden gyldig vedtagelse af foreningens ophævelse eller sammenslutning med anden forening kan finde sted, må generalforsamlingen have vedtaget en plan for afvikling af foreningens økonomiske forpligtelser og have taget beslutning om anvendelse af foreningens formue.
Reviderede vedtægter vedtaget på ordentlig (ordinær) generalforsamling d. 21. april 1997 og overordentlig (ekstraordinær) generalforsamling d. 5. maj 1997.
Overgangsbestemmelser:

1. regnskabsår:      1. april 1997 – 31. december 1997

Ikrafttrædelse:       1. april 1997.